Organisationen WTO

Den institutionella ramen för WTO:s verksamhet definieras i ”Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen” (hädanefter WTO-avtalet). WTO-avtalet kan beskrivas som WTO:s konstitution. Det benämns ofta Marrakeshavtalet efter staden i Marocko där avtalet undertecknades.

Den institutionella strukturen

Det högsta beslutande organet i WTO är ministerkonferensen som enligt WTO-avtalet ska sammankallas regelbundet, helst med högst två års mellanrum. Sedan WTO:s tillkomst har nio ministerkonferenser sammankallats. De har hållits i Singapore (1996), Genève (1998), Seattle (1999), Doha (2001), Cancún (2003), Hongkong (2005), Geneve (2009), Geneve (2011), Bali (2013), Nairobi (2015) och Buenos Aires (2017). Det är här, på högsta politiska nivå, som de politiskt känsliga frågorna avgörs. Ett exempel är ministerkonferensen i Doha (2001) som tog beslut om att inleda en ny förhandlingsrunda under det förpliktande namnet “Dohadagordningen för utveckling” (the Doha Development Agenda), även kallad Doharundan.

 Det högsta beslutande organet mellan ministerkonferenserna är det Allmänna Rådet. Varje land representeras här på högsta tjänstemannanivån, det vill säga ambassadörsnivå. Allmänna Rådet är beslutande organ i princip i alla frågor.

Beslutsfattande

I principen ska WTO fatta sina beslut genom enhällighet. Detta syftar till att motverka att endast en majoritet av medlemsländerna styr dagordningen och innehar den beslutande makten. Kravet på att alla länder ska vara eniga medför samtidigt vissa utmaningar. Det är svårt att uppnå enhällighet i en så pass blandad skara av medlemsländer där prioriteringar och intressen kraftigt skiljer sig åt liksom förutsättningarna att uppfylla olika åtaganden. Även om huvudprincipen är den att besluten fattas med enhällighet så möjliggör regelverket röstning för att bryta ett dödläge i förhandlingarna. Denna möjlighet har dock inte använts.

Generaldirektören och sekretariatet

WTO är en medlemsdriven organisation. Det är medlemsländerna som bestämmer dagordningen och fattar alla beslut. Det är även medlemsländerna som bereder alla frågor i olika tekniska kommittéer och arbetsgrupper. Deltagande är därför a och o för att få inflytande över besluten. För att få denna organisation att fungera finns ett sekretariat med knappt 600 anställda. Sekretariatet leds av en generaldirektör som utses av WTO:s högsta beslutande organ, det vill säga ministerkonferensen. Den nu sittande generaldirektören är Roberto Azevêdo.

Sekretariatet tillhandahåller själva infrastrukturen för den omfattande mötesverksamhet som pågår i WTO:s olika organ, såsom möteslokaler, protokollförare, sekreterare och tolkar. Sekretariatet tillhandahåller även en del mer avancerade funktioner som till exempel juridisk rådgivning och hjälp till tvistlösningspaneler. Det omfattar även en viss utredningstjänst. Sekretariatet har även uppgiften att informera allmänheten om WTO:s verksamhet genom webbplats och olika publikationer. En annan roll som har ökat de sista åren är att ge tekniskt bistånd till u-länderna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies