Principer som styr handeln

Följande principer är centrala inom WTO och det multilaterala handelssystemet.

Mest gynnad nationsprincipen (MGN)

Den mest centrala principen i WTO är den om likabehandlig av alla medlemmar. Om till exempel USA tar ut en 10-procentig tull på bilar importerade från Japan måste samma tullsats tas ut på samma slags bilar från Sydkorea. Alla former av nationell särbehandlig måste därför berättigas av någon av WTO:s undantagsregler – ett exempel på en sådan undantagsregel är den om särskild och differentierad behandling av u-länder (se nedan).

Nationell behandling

Den andra grundprincipen inom WTO är den om nationell behandling. Nationell behandling innebär att importerade varor måste behandlas lika förmånligt som motsvarande inhemska varor. All diskriminerande behandling måste upphöra efter gränspassagen. Denna princip gäller både för inhemska regleringar (till exempel avseende produktsäkerhet och märkning) samt skatter.

Principen om särskild och differentierad behandling av u-länder

Denna princip är grundläggande inom WTO men strider samtidigt mot MGN-principen. Principen om särskild och differentierad behandling av u-länder legaliserar nämligen särskilt förmånlig behandlig av u-länder i allmänhet och minst utvecklade länder (MUL) i synnerhet. Bakgrunden till denna princip är tanken att fattiga u-länder är mer sårbara för import från i-länder och inte har möjlighet att konkurrera på samma villkor som dessa. Genom principen om särskild och differentierad behandling ges på så sätt u-länderna möjlighet att utveckla sina inhemska industrier och på sikt skapa mer livskraftiga exportsektorer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies