En organisation för världens handel

Världshandelsorganisationen WTO (the World Trade Organization) är den internationella organisation som har hand om regler för internationell handel. WTO fungerar även som ett förhandlingsforum i vilken organisationens 164 medlemsländer förhandlar om gemensamma regler i syfte att underlätta handel länderna emellan. Organisationen bildades 1995 och bygger på det multilaterala handelssystem som etablerades genom det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) som trädde i kraft 1948.

Det finns två sorters avtal inom WTO – multilaterala och plurilaterala. De plurilaterala handelsavtalen har endast vissa av WTO:s medlemmar ingått i medan de multilaterala avtalen omfattar alla WTO:s 164 medlemsländer. De multilaterala avtalen kan i sin tur delas upp i tre områden (så kallade pelare):

  • Varuhandel, reglerat bland annat genom det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT);
  • Tjänstehandel, reglerat genom det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS); och
  • Immaterialrätt, reglerat genom avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS).

WTO administrerar också ett tvistlösningssystem som är gemensamt för de olika avtalsområdena. En annan av WTO:s funktioner är att granska medlemmarnas handelspolitik med regelbundna intervall och att samarbeta med andra internationella organ för att befrämja samstämmigheten i den globala ekonomiska politiken.

WTO:s mål och medel

WTO:s övergripande mål är att, genom ömsesidigt gynnsamma handelsarrangemang, bidra till ökad levnadsstandard, full sysselsättning och effektivt resursutnyttjande i enlighet med principen om en hållbar utveckling. Ökad handel är alltså inte ett mål i sig utan ett medel för att befrämja hållbar ekonomisk utveckling i medlemsländerna. För att uppnå ovanstående mål arbetar WTO med tre grundläggande uppgifter:

  • Försöka åstadkomma en friare världshandel genom förhandlingar mellan medlemsländerna
  • Skapa ett regelverk för handel
  • Upprätthålla processer för att lösa handelskonflikter opartiskt och objektivt

WTO är en demokratisk organisation. Alla medlemsländer, oavsett storlek, har en röst och beslut fattas i princip genom enhällighet. Liksom i andra internationella organisationer har dock mindre länder i realiteten mindre inflytande än stora länder.

Förhandlingsrundor

Förhandlingar inom WTO sker genom så kallade förhandlingsrundor. Rundorna är de perioder under vilka medlemsstaterna träffas regelbundet för att förhandla fram nya överenskommelser. Under GATT-epoken (1948-1994) genomfördes åtta sådana rundor. Den så kallade Uruguayrundan pågick under åren 1986-1994 och var den åttonde och sista förhandlingsrundan inom GATT och var den som ledde fram till bildandet av WTO.

Sedan 2001 pågår inom WTO den så kallade Doharundan, uppkallad efter Qatars huvudstad Doha där rundan inleddes.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium analyserar och utreder det löpande arbetet, anslutningsförhandlingar med potentiella medlemsländer och de globala förhandlingsrundorna som sker i WTO.

Relaterat

Läs mer om Doha-förhandlingarna

Läs mer om tjänstehandel

Läs mer om immaterialrätt

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies