OECD fokuserar på hållbar tillväxt

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) är en organisation där medlemmarnas regeringar arbetar tillsammans för att utbyta erfarenheter och söka lösningar på gemensamma problem med fokus på hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling, högre levnadsstandard och världshandel. Organisationen arbetar med regeringar för att förstå vad som driver ekonomisk, social och miljömässig förändring.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium är aktivt inom olika delar av OECD:s arbete som rör handelspolitik. Merparten av de handelsrelaterade frågorna behandlas i handelskommittén och dess arbetsgrupp. Arbetet är fokuserat på internationell handel och aktuella handelspolitiska frågor såsom tjänster, investeringar, immaterialrätt och icke-tariffära handelshinder. Handelsfrågor tas även upp i andra kommittéer inom OECD med fokus på exportkrediter, miljö och jordbruk.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies