Vietnam

Den 30 juni 2019 undertecknade EU och Vietnam ett frihandelsavtal och ett investeringsskyddsavtal.

Avtalstexten och information om avtalen finns på EU-kommissionens hemsida, se länk till höger. Innan avtalet kan träda i kraft måste det  godkännas av Vietnams parlament och EU-parlamentet.

Investeringsskyddsavtalet ska även ratificeras av parlamenten i medlemsstaterna vilket innebär att det kan ta flera år innan det kan träda i kraft.

Centrala delar i avtalet

Över 99 procent av EU:s och Vietnams tullar kommer att avvecklas enligt frihandelsavtalet. Endast några varor är undantagna. För dessa varor har EU och Vietnam kommit överens om en viss liberalisering genom att avveckla tullen för en del av handeln genom tullkvoter. Vietnam kommer att avveckla 65 procent av importtullarna för varor från EU redan då avtalet träder i kraft. Resterande tullar kommer att avvecklas inom en tioårsperiod. EU:s tullar kommer att avvecklas inom sju år.

Vietnam har åtagit sig att öka användningen av internationella standarder i sina tekniska föreskrifter. När det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder har Vietnam godtagit vissa viktiga principer som regionalisering och erkännande av EU som en enhet. En särskild bilaga i avtalet behandlar motorfordon. Enligt denna ska Vietnam fem år efter ikraftträdandet erkänna EU:s typgodkännande för fordon. Vietnam kommer även att godkänna ursprungsmärkningen "Made in EU" för icke-jordbruksprodukter (läkemedel undantaget).

Vietnam förbättrar marknadstillträdet för EU-företag för en rad olika typer av tjänstehandel, exempelvis affärstjänster, miljötjänster, post- och kurirtjänster, banktjänster, försäkringstjänster samt maritima tjänster. Vidare har Vietnam accepterat ett antal regleringar i vissa nyckelsektorer.

I frihandelsavtalet har Vietnam även åtagit sig att tillåta investeringar i tillverkning i en rad olika sektorer. Frågan om investeringsskydd regleras i det separata investeringsskyddsavtalet mellan EU och Vietnam, (IPA).

Frihandelsavtalet innehåller bland annat åtaganden som går i linje med WTO:s avtal för offentlig upphandling (GPA). Vidare finns åtaganden avseende statliga företag och subventioner samt immaterialrätt.
Frihandelsavtalet innehåller även ett omfattande kapitel om hållbar utveckling.

Bakgrund

Regionala förhandlingar mellan EU och Asean, där Vietnam är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken då var att EU och Asean som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att förhandlingarna kört fast 2009 beslutade istället EU att starta bilaterala förhandlingar med de Aseanländer som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Förhandlingarna med Singapore är avslutade men avtalet är inte i kraft ännu. Förhandlingarna mellan EU och Vietnam startade i juni 2012. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att skapa ett avtal mellan EU och Asean som region.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies