Allmänna ursprungsregler

Urprungsregler förknippas ofta med sänkta tullar i ett frihandelsavtal. Men det finns många andra situationer där det kan vara nödvändigt att bestämma ursprunget på en produkt. För att exempelvis kunna använda  handelspolitiska skyddsinstrument, ursprungsmärkning eller få fram  rätt handelsstatistisk, är det nödvändigt att veta från vilket land en vara kommer ifrån. I dessa fall används allmänna ursprungsregler (icke-preferentiella ursprungsregler) för att styrka ursprunget.

Hur ser de allmänna ursprungsreglerna ut?

EU:s allmänna ursprungsregler bygger på principen att om en vara i sin helhet framställs i ett land, får varan ursprung i det landet. Om varan däremot tillverkas i två eller flera länder (eller innehåller material från flera länder) får den ursprung i det land där den genomgick den sista betydande bearbetningen. De allmänna ursprungsreglerna regleras i EU:s tullkodex (EEG nr.2931/92).  Principen om sista betydande bearbetning etableras i artikel 24 i tullkodexen.

Allmänna ursprungsregler ingick i Uruguayrundan där WTO-medlemmarna beslutade att reglerna skulle harmoniseras. 1994 etablerades därför ett harmoniseringsprogram i WTO:s regi. Förhandlingarna om grundläggande principer för hur de allmänna ursprungsreglerna ska utformas är dock låsta och inga framsteg har skett de senaste åren. Eftersom det inte finns någon global harmonisering av urpsrungsreglerna är det upp till varje WTO-medlem att utforma sitt eget regelverk.

Ursprungsmärkning - "Made in"

Ett av de vanligaste användningsområdena för allmänna ursprungsregler är vid ursprungsmärkning av varor. Om du som tillverkare vill märka din produkt med "Made in Sweden" är det principen om sista betydande bearbetning i artikel 60 som måste uppfyllas. Som ett komplement till denna övergripande regel finns det produktspecifika riktlinjer som kan hjälpa till att klargöra vad en betydande bearbetning kan innebära.

Det är värt att understryka att det inte finns något krav från EU att produkter måste ursprungsmärkas. Det är i stället upp till enskilda medlemsstater att bestämma. Sverige har ingen sådan lagstiftning. Vissa varor, som exempelvis textilier och livsmedel, kan ha särskilda regler för ursprunget på delar av innehållet. Dessa regler finns dock mer tillur konsumentinformationssynpunkt och rör inte de allmänna ursprungsreglerna.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium deltar i harmoniseringsarbetet för de allmänna ursprungsreglerna, främst genom att bevaka förhandlingarna i WTO:s kommitté för ursprungsregler (CRO). Allmänna ursprungsregler ingår också i tullkodexkommitténs ursprungssektion där kollegiet deltar. Förutom kommittéarbetet skriver Kommerskollegium även egna utredningar samt svarar på frågor om allmänna ursprungsregler.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies