Regleringsbrev för budgetåret 2017

Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 5, bet. 2016/17:UU1, rskr. 2016/17:84, prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

Kommerskollegiums regleringsbrev 2017

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies