andra%20SWEPRO%20motet.jpg

Tullkodex för unionen i fokus på årets första SWEPRO-möte

Vad händer den 1 maj? Det var den stora frågan när SWEPRO höll sitt första möte för året den 6 april. Totalt ca 25 deltagare från departement, myndigheter, branschorganisationer och företag deltog på mötet.

Svaret på frågan ovan gavs av Tullverket och var: "Inte särskilt mycket". Däremot kommer det under perioden 1 maj i år till den 31 december 2020 bli stora förändringar för både tullmyndigheter och näringsliv när Tullkodex för unionen ska genomföras.

På SWEPRO-mötet redogjorde Tullverket för syftet med förändringarna, vinster och utmaningar för både myndigheter och näringsliv och för vikten av att näringslivet även fortsättningsvis engagerar sig i genomförandet genom att delta i Tullverkets kundpaneler.

Ett av syftena med lagstiftningen är att skapa ett helt elektroniskt flöde för tullhanteringen. Från näringslivets sida hade man svårt att se några direkta fördelar. Elektronisk hantering är genomfört i Sverige sedan lång tid tillbaka och den nya lagstiftningen innebär mer komplicerade procedurer med fler steg i processen och ökat informationslämnande.

Det upplevda ökade regelkrånglet som den nya lagstiftningen innebär är olyckligt ur perspektivet med globala värdekedjor. Konkurrensen är hård på den globala marknaden och det är därför viktigt med enkla och smidiga regler.

Deltagarna fick också information om status i TTIP-förhandlingarna, om WTO:s handelsproceduravtal och Informationsteknikavtal. Kommerskollegiums företagsundersökning rönte stort intresse och resultatet av undersökningen är ett givet tema på nästa möte.

Mer information  


Se PowerPoint-presentationen från mötet om Nya tullagstiftningen

Läs Minnesanteckningarna från mötet


Till nyhetsarkivet

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59.
info.s...@kommers.se