Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

Business Europe

Intresseorganisation för de europeiska industriförbunden och arbetsgivareföreningarna. Har bland annat till uppgift att påverka EU:s beslut i lagstiftningsfrågor som berör medlemsföretagen samt EU:s position i internationella handelsförhandlingar. Policyarbetet bedrivs i ett sextiotal arbetsgrupper under fem huvudkommittéer: ekonomisk politik, handelspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och företagsjuridik. Organisationens kontakter sker främst med Europeiska kommissionen. (Tidigare UNICE)

Skriv ut

Business Sweden

(Exportrådet,Invest Sweden)

Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council. Skapat 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet (grundat 1972) och Invest Sweden. Business Sweden hjälper svenska företag som vill komma ut på världsmarknaden med kostnadsfri information, strategisk rådgivning och hjälp på plats. Det ska också aktivt bidra till att utländska företag investerar i Sverige. Det görs direkt genom kontakter och rådgivning med potentiella investerare och indirekt genom att öka intresset för Sverige som investeringsland. Business Sweden tar även på sig konsultuppdrag. Man finns representerade i ett 60-tal länder och finansieras av svenska staten och näringslivet gemensamt. Se även Exportkreditnämnden, Foreign direct investment, Handel och investeringar, Svensk Exportkredit

Skriv ut

Byteshandel

Byteshandel är när en vara eller en tjänst bytes direkt mot en annan vara eller tjänst och där penningtransaktioner inte ingår i affären. Byteshandel utgör den äldsta formen av handel, men har även praktiserats i modern tid. En stor del av handeln inom det gamla Sovjetblocket var byteshandel.

Skriv ut

C-4

(Cotton Four)

Gruppen omfattar de fyra minst utvecklade länder - Benin, Burkina Faso, Mali och Tchad - som ligger bakom bomullsinitiativet i Dohaförhandlingarna. Se även Bomullsinitiativet.

(Eng: Cotton Four)

Skriv ut

Cabotage

Rätt för utländskt företag att utföra inrikes transporttjänster (till lands, sjöss eller i luften) inom annat land. 1998 infördes cabotage för lastbilstransporter på EES-marknaden. Ett åkeriföretag registrerat i ett medlemsland fick rätt att utföra transporter mellan två eller flera orter inom ett annat medlemsland. Cabotage för kustsjöfart är tillåten endast inom EU. Jämför Open skies.

Skriv ut

Cairnsgruppen

Gruppen verkar för en friare handel med jordbruksvaror. Namnet kommer sig av att gruppen bildades 1986 i staden Cairns i Australien. Följande länder, alla med stora intressen i jordbrukshandeln, är medlemmar i Cairnsgruppen: Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Filippinerna, Indonesien, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Pakistan, Paraguay, Peru, Thailand, Sydafrika och Uruguay. Tillsammans svarar dessa länder för ca 25 procent av världens jordbruksexport.

I Doharundan verkar Cairnsgruppen för att alla typer av exportsubventioner och handelsstörande stöd ska avvecklas samt att handelsstörande stöd och tullar ska reduceras kraftigt. Syftet med en sådan reform är att skapa bättre villkor för i synnerhet utvecklingsländernas export av jordbruksvaror. Se även G10, G20 och G33.

Skriv ut

Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

CBERA är en del av Caribbean Basin Initiative (CBI), vilket är ett samlingsnamn för USA:s ambitioner att stödja ekonomisk utveckling i länder i Centralamerika och Västindien. Systemet ger tullfritt tillträde till den amerikanska marknaden för många varor från dessa länder och är en del av USA:s GSP-system. Större delen av dessa länder är även AVS-länder.

Kanada har ett motsvarande program kallat CARIBCAN. Både CBERA och CARIBCAN har getts undantag, waiver i WTO. Se GSP.

Skriv ut

CARIFORUM

Samarbetsfunktion mellan CARICOM och Dominikanska republiken som ursprungligen etablerades för att samordna biståndsrelationerna med EU. Sedermera har CARIFORUM även fungerat som ett forum för samordning av ländernas handelsrelationer med tredje part.

Skriv ut

Carribean Community and Common Market (CARICOM)

Den karibiska gemenskapen har femton medlemmar, huvudsakligen öar i Västindien: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts och Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna, Surinam, samt Trinidad och Tobago. Målsättningen på det handelspolitiska området är en gemensam marknad och samordning av ländernas politik i förhållande till viktigare handelspartner.

Nästan alla medlemsländer i CARICOM är AVS-länder och förhandlade tillsammans med Dominikanska republiken mellan 2004 och 2007 om ett så kallat Ekonomiskt Partnerskapsavtal med EU. Detta avtal undertecknades i oktober 2008 av samtliga CARICOM-länder utom Haiti, som undertecknade i december 2009. Se LAIA, OECS, CBERA, CARIFORUM.

Skriv ut

Carry forward

(carry over)

Begrepp som syftar till att använda de möjligheter till flexibilitet som normalt finns inskrivna i avtal om kvoterad handel. Carry forward är när ett exporterande land använder en del av det kommande årets kvot under innevarande år (förskott). Carry over är när landet använder del av föregående års outnyttjade kvot under innevarande år (efterskott).

Skriv ut

CEFIC

(Conseil Européen de l´Industrie Chimique,European Chemical Industry Council)

Branschorganisation för den europeiska kemiindustrin. Har till uppgift att främja branschens intressen och vara kontaktorgan gentemot EU:s institutioner, i synnerhet Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Lämnar förslag till kommissionen och medverkar som remissinstans vid utformning av EU:s lagstiftning för den inre marknaden samt vid förberedelser inför förhandlingar med tredje land. (Fr: Conseil Européen de l´Industrie Chimique; eng: European Chemical Industry Council)

Skriv ut

CEMAC

Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale

CEMAC är en ekonomisk och monetär union, bildad 1994, med Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, Gabon, Kamerun, Republiken Kongo och Tchad som medlemmar. Ländernas gemensamma valuta, den centralafrikanska francen, är kopplad till euron.

Skriv ut

CE-märkning

Genom CE-märket intygar tillverkaren, eller dennes representant, att en vara som saluförs inom EES uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet och miljö för produkten ifråga men i vissa fall även andra produktegenskaper. CE-märkning är ofta obligatorisk för de produkter som regleras av nya metoden-direktiv. Produkter som inte regleras av nya metoden-direktiv och för vilka CE-märkning inte krävs får inte CE-märkas. Exempel på produkter som ska CE-märkas är leksaker, hushållsapparater och telefoner.

Skriv ut

CENELEC

(Comité Européen de Normalisation Électrotechnique)

CENELEC är en europeisk standardiseringsorganisation inom elområdet.  Organisationen är gemensamt organ för EU:s och EFTA:s nationella standardiseringsorgan. Sveriges medlem är SEK Svensk Elstandard. Se även CEN.

Skriv ut

Central American Common Market (CACM)

Medlemmar av den Centralamerikanska gemenskapen, grundad 1960, är Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua och El Salvador. Panama och Belize är än så länge endast associerade medlemmar. Målsättningen är att upprätta ett internt frihandelsområde och på sikt en tullunion.

Huvuddelen av de interna handelshindren har avvecklats. Försöken att upprätta en fullständig tullunion har tagit längre tid, men bedöms snart vara uppnådd. Under 2007 inleddes förhandlingar om ett frihandelsavtal med EU. Dessa kunde slutföras i maj 2010 och frihandelsavtalet väntas träda i kraft provisoriskt under 2013.

Se även DR-CAFTA.

Skriv ut

CEPI

CEPI är den europeiska pappers- och massaindustrin gemensamma organisation. CEPI ska främja branschens intressen och vara kontaktorgan gentemot EU:s institutioner. CEPI står för Confederation of European Paper Industries och finns i Bryssel.

Skriv ut

Certifiering

Certifiering innebär att en kompetent oberoende part (tredjepart) intygar att någon eller något överensstämmer med vissa specificerade krav. Certifiering delas ofta in i kategorierna ledningssystem, produkter respektive personer.

Skriv ut

CETA

CETA är namnet på frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Den 21 september 2017 började stora delar av avtalet tillämpas. Tullar togs bort och avtalets regler för offentlig upphandling började tillämpas. Hela CETA-avtalet med ett investeringsavtal kan träda i kraft efter det att EU-ländernas parlament antagit avtalet.  

Avtalet http://www.kommers.se/ceta/

 

Skriv ut

CIF

CIF är en förkortning av Cost, Insurance and Freight. CIF innebär att säljaren ska betala kostnader och frakt som är nödvändiga för att föra godset till angiven destination samt teckna en sjöförsäkring mot köparens risk för förlust av eller skada på godset under transporten. Säljaren betalar försäkringspremien. Se även  FOB.

Skriv ut

CJK FTA

20 november 2012 lanserades förhandlingar om ett frihandelavtal mellan Japan, Kina och Sydkorea. En första förhandlingsrunda väntas tidigt under 2013.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies