Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

Anmälningsprocedur

I handelspolitiska sammanhang betyder detta ord att ett land meddelar andra länder sin avsikt att införa vissa åtgärder, till exempel nya tekniska föreskrifter eller början av en utredning som kan leda till att handelspolitiska skyddsinstrument används. Detta notifieras till handelspartner för att de ska få en möjlighet att reagera på de nya åtgärderna.

Enligt EU:s så kallade anmälningsdirektiv (2015/1535) och WTO:s avtal om tekniska handelshinder (WTO:s TBT-avtal) måste förslag till nya tekniska föreskrifter anmälas till Europeiska kommissionen och WTO. Anmälningarna sprids sedan vidare till alla medlemsländer i EU respektive WTO. Syftet är att undvika nya handelshinder genom tidig information och möjligheter för enskilda medlemsländer att påverka utformningen av föreskrifterna. Varje land ges således möjlighet att reagera om förslagen kommer att försvåra handeln länderna emellan. Kommerskollegium har en central roll i dessa informationsprocedurer.

Svenska myndigheter underrättar Kommerskollegium om sina föreskriftsförslag enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler och Kommerskollegiums verkställighetsföreskrifter KFS 2008:1. Kommerskollegium anmäler sedan förslagen till EU och WTO.

Efter ikraftträdandet av tjänstedirektivet (2006/123/EG) i december 2009 så finns det numer även en liknande anmälningsprocedur inom EU för nationella regler på tjänsteområdet.

Skriv ut

Antidumpningsåtgärder

Om en exportör i ett land säljer sina varor till dumpade priser på ett annat lands marknad har importlandet i fråga möjlighet att införa antidumpningsåtgärder för att motverka den skadliga effekten av dumpningen. Åtgärden tar oftast formen av en tillfällig tull, som syftar till att höja priset på den importerade varan så att konkurrensen jämnas ut. De länder som är WTO-medlemmar måste följa regelverket i WTO:s Antidumpningsavtal (Agreement on Anti-dumping) vid införandet av antidumpningsåtgärder.

Se Marknadsekonomistatus, Prisåtagande, Minimiimportpris, Utjämningsåtgärder, Skyddsåtgärder.

Skriv ut

Antidumpningsavtalet

(Agreement on Anti-dumping)

WTO:s avtal från 1995 som reglerar användandet av antidumpningsåtgärder. Varje land är fritt att, inom avtalets ramar, självt reglera hur åtgärderna ska användas.

Skriv ut

Antidumpningsförordningen

(Basic Regulation)

EU:s användning av antidumpningsåtgärder regleras i antidumpningsförordningen 1225/2009.  I EU är det EU-kommissionen som genomför de undersökningar som krävs för att kunna påvisa dumpning och att den dumpade importen skadat EU:s industri. För att beräkna dumpning görs en granskning av vilket pris samma eller en liknande vara säljs till på det exporterande företagets hemmamarknad, det så kallade normalvärdet. Normalvärdet jämförs sedan med företagets priser på exporten till det land där dumpningen misstänks ske. Skillnaden mellan normalvärdet och exportpriset kallas dumpningsmarginal.

Innan  EU inför en antidumpingåtgärd väger kommissionen de skadade industriernas intresse av antidumpningstullen mot det samlade intresset, t ex för konsumenter och de industrier som använder den aktuella produkten.

Antidumpningstullen får i EU inte vara högre än att den upphäver den skada som den dumpade importen ger upphov till på EU-marknaden.

Se antidumpningsåtgärder, WTO:s avtal för antidumpning, Utjämningsåtgärder, Skyddsåtgärder, Prisåtagande.

Skriv ut

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation

APEC är en samarbetsorganisation i Stillahavsregionen för att liberalisera handel och investeringar, samt öka det ekonomiska och tekniska samarbetet. Medlemmar är Australien, Brunei, Chile, Filippinerna, Hongkong Kina, Indonesien, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Peru, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, USA och Vietnam. APEC:s sekretariat ligger i Singapore.

APECs webb: APEC

 

Skriv ut

Appellate Body (AB)

Appellate Body är WTO:s överprövningsorganet för tvistlösning. Hit kan panelutslag i WTO överklagas. Överprövningsorganet består av sju personer med sakkunskap inom juridik, internationell handel och WTO:s regelsystem. Vid varje prövning engageras tre av dessa sju experter.

Se Tvistlösning.

Skriv ut

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

ASEAN är de sydostasiatiska ländernas samarbetsorgan för att främja ekonomisk tillväxt och sociala framsteg i regionen,  bland annat genom att bilda ett gemensamt frihandelsområde. ASEAN består av tio länder: Brunei,  Burma,  Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam.  I WTO framläggs positioner och hålls anföranden vanligen å hela gruppens vägnar.

ASEAN har flera frihandelsavtal med andra länder, framför allt Kina, Australien-Nya Zeeland och Sydkorea. EU och ASEAN har diskuterat frågan om att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal. Detta arbete har dock avstannat. Under tiden har EU förhandlat med enskilda ASEAN-länder (Singapore, Malaysia och Vietnam) . Även enskilda ASEAN-medlemmar har slutit och förhandlar om frihandelsavtal med olika länder i världen.

ASEAN bildades 1967.

Se ACIA, APEC, ASEM.

Till ASEANS webbplats: ASEAN

Skriv ut

ASEAN Comprehensive Investment Area (ACIA)

Ett ramavtal om att upprätta ett investeringsområde inom ASEAN som trädde ikraft 2012. Målet är att locka företag inom ett ASEAN-land att investera i andra medlemsländer genom att successivt ta bort existerande investeringshinder. Avtalet är en vidareutveckling av ASEAN Investment Area (som trädde ikraft 1999) och ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA).

Skriv ut

ASEM

Asia-Europe Meeting (ASEM)

ASEM är ett informellt forum för att öka handeln och investeringarna mellan EU och Asien. Forumet är ett samarbete mellan 51 parter: de 28 EU-länderna och Europeiska kommissionen samt Australien, ASEAN-sekretariatet, Bangladesh,Brunei, Burma, Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Mongoliet, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Thailand och Vietnam.

ASEM har tagit fram dels en plan för att underlätta handelsprocedurerna, Trade Facilitation Action Plan (TFAP), dels en plan för att stödja investeringar, Investment Promotion Action Plan, IPAP. De mål man kommer överens om är icke bindande och rapportering av resultat frivillig.

ASEM startade 1996.

Skriv ut

Associeringsavtal

Enligt artikel 310 i EG-fördraget får EU ingå associeringsavtal med en eller flera stater eller internationella organisationer. Det innebär att parterna delvis får ett gemensamt regelverk med ömsesidiga rättigheter och förpliktelser. Exempel på ingående områden är "de fyra friheterna", politisk dialog, ekonomiskt och kulturellt samarbete. Europaparlamentets samtycke och enhälligt beslut från ministerrådet krävs för att ingå sådana avtal. Exempel på associeringsavtal är EES-avtalet och Europa-Medelhavsavtalen. Även andra än EU kan ingå associeringsavtal.

Skriv ut

Åtagande

Ordet används ofta om generella politiska löften i förhandlingar men har ingen bindande juridisk betydelse utom inom tjänstehandeln. I GATS är ett åtagande ("commitment") en garanti för nivån på marknadstillträde i en specifik tjänstesektor. Åtagandet anger en garanterad miniminivå gällande marknadstillträde och icke-diskriminering (nationell behandling).

Ett lands åtaganden återfinns i en så kallad bindningslista. Varje WTO-medlem anger i sin lista sektor (bransch) för sektor, leveranssätt för leveranssätt vilka åtaganden det gör. För varje tjänst kan landet välja att inte göra något åtagande alls, att göra fulla åtaganden (inte ha hinder för marknadstillträde och inte diskriminera) eller att göra begränsade åtaganden (det vill säga tillåta visst marknadstillträde).

Skriv ut

Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA)

Långtgående frihandelsavtal, grundat 1983, mellan Australien och Nya Zeeland. Har utvidgats att omfatta tjänster och investeringar samt ett avtal om ömsesidigt erkännande.

Skriv ut

Autarki

I handelspolitiska sammanhang avser ordet en självförsörjande ekonomi, det vill säga ett land som inte bedriver handel med omvärlden utan som isolerar sig ekonomiskt. Inget land i världen är idag helt autarkiskt, men Nordkorea utgör troligen det närmaste man kan komma. Jämför Frihandel

Skriv ut

Authorised Economic Operator (AEO) – globalt

AEO är ett samlingsnamn för partnerskapsprogram mellan företag och tullmyndigheter i säkerhetsfrågor där företagen genom att kvalitetscertifiera sina processer vinner tillgång till vissa lättnader i tullkontroller. Världstullsorganisationen, WCO, har i sitt SAFE-program fastställt en internationell definition av AEO.

Skriv ut

Authorized Economic Operator (AEO) - EU

AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa en ökad säkerhet i leveranskedjan samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater. Alla företag, oavsett storlek, som ingår i försörjningskedjan kan ansöka om att bli AEO.

Skriv ut

Avi

Från franskans 'avis' som betyder "utlåtande, yttrande". När ett land ansökt om medlemskap i EU upprättar Europeiska kommissionen inom sig en arbetsgrupp ("task force"), som utreder de ekonomiska, institutionella och juridiska förutsättningarna för kandidatlandets medlemskap. Kommissionens avi läggs sedan fram för EU:s ministerråd som ska ta ställning till om förhandlingar kan komma till stånd. Finns förutsättningar för detta beslutar ministerrådet enhälligt i frågan. De formella förhandlingarna om ett tillträdesfördrag kan sedan inledas. Se EU:s utvidgningar

Skriv ut

AVS-länderna

(ACP-länder,African, Caribbean and Pacific States,Afrika, Västindien, Stilla havet)

AVS-länderna är den svenska översättningen av engelskans ACP-countries (African, Caribbean and Pacific countries). Även förkortningen AKS (Afrika, Karibien, Stilla havet) förekommer. Begreppet AVS-länderna innefattar 78 av länderna i de tre regionerna. Flertalet av AVS-länderna är tidigare brittiska, franska, belgiska, portugisiska eller nederländska kolonier. 39 av dem hör till gruppen minst utvecklade länder (MUL).

Mellan EU och AVS-länderna råder särskilda förbindelser som går tillbaka ända till EU:s ursprung, främst i form av olika typer av förmånligt handelstillträde till EU.
Under Cotonouavtalet erbjöds AVS-länderna mellan år 2000 och 2008 särskilda preferenser. Dessa har nu upphört och ersatts av ekonomiska partnerskapsavtal, som en majoritet av AVS-länderna valt att i olika regionala grupper förhandla med EU om. De AVS-länder som valt att inte ingå fulla eller interimistiska Ekonomiska partnerskapsavtal handlar sedan 1 januari 2008 med EU under EU:s allmänna preferenssystem, GSP.

Skriv ut

Avtal om subventioner och utjämningsåtgärder (ASCM)

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder. Avtalet förkortas ASCM men ibland också SCM.

Se Subventioner till industrin (WTO), SCM.

Skriv ut

Avtalet om textil och konfektion (ATC)

Ageement on Textiles and Clothing (ATC)

Avtalet om textil och konfektion  ingicks i Uruguayrundan och ersatte Multifiberavtalet (MFA). Avtalet innebar att alla kvantitativa restriktioner mellan WTO-länderna inom tekohandeln avvecklades. Avvecklingen genomfördes på tio år, 1995-2005, genom två parallella processer. För det första genom att varugrupper fördes in under normala WTO-regler, genom så kallad integration, vilket innebar att kvoter inte längre var tillåtna. För det andra utökades gradvis tillväxttakten för kvarvarande kvoter, det vill säga kvoterna blev större vilket ledde till att importutrymmet ökade.

Från och med 1 januari år 2005 är alla kvantitativa tekorestriktioner i princip avskaffade. Se Tekohandel, Skyddsklausul för textil- och konfektionsvaror.

Skriv ut

Bankunionen

Bankunionen syftar bland annat till att öka förtroendet för EU:s banksystem och undvika stora störningar i systemet. Unionen innehåller flera olika delar varav huvuddelarna är ett gemensamt regelverk (exempelvis kapitaltäckningsregler), ett tillsynsorgan, regler för avveckling av banker och regler för insättningsgarantier. Bankunionen utvecklas fortfarande och i slutet av 2012 beslutades om att tillsynen över bankerna i euroområdet kommer att bedrivas av Europeiska centralbanken (ECB). Medlemsstater som inte är med i euroområdet kan också välja att ingå.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies