Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: V

Världsbanken

Världsbanken är en internationell organisation, grundad 1944 samtidigt som IMF, som bistår utvecklingsländer med finansiering på förmånliga villkor och bistånd. Bankens uppdrag är att arbeta för global fattigdomsminskning och förbättring av levnadsstandarder. Kraven på ekonomiska reformer som villkor för att få lån har ibland varit kontroversiella.

Världsbanken arbetar även med handelsfrågor. Genom samarbete med bland annat WTO och andra multilaterala organisationer samt med givar- och samarbetsländer förordar Världsbanken reformer av handelssystemet som främjar utveckling. Vidare stödjer Världsbanken utvecklingsländer i deras ansträngningar att bygga upp såväl inhemsk politik som institutioner och infrastruktur så att de kan bedriva handel.

Banken består av tre utvecklingsinstitutioner. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) är den huvudsakliga verksamheten. IDA (International Development Association) riktar in sig på de allra fattigaste länderna, MUL, som får extra förmånliga lånevillkor. Slutligen finns IFC (International Finance Corporation) som ger lån till den privata sektorn i utvecklingsländerna.

Se Integrated Framework, Global Trust Fund.

Skriv ut

Varuförordningen

EU:s varuförordning, eller förordning 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförs i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG, hjälper myndigheter att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande. Syftet med förordningen är att förtydliga de nationella myndigheternas och företagens rättigheter och skyldigheter när en myndighet vill avvika från principen, Varuförordningen gäller för myndighetsbeslut som hindrar försäljning av varor som lagligen säljs i andra av EU:s medlemsländer och som inte omfattas av harmoniserad EU-lagstiftning. Svenska myndigheter ska informera Kommerskollegium om de meddelanden och underrättelser som myndigheten har lämnat till företag.

Skriv ut

Varumärkesförfalskning

(Counterfeit)

Olagligt återgivande av ett registrerat varumärke på en vara i syfte att förleda köparen att tro att han/hon köper originalprodukten. Observera att den motsvarande engelska termen counterfeit ibland används i en bredare bemärkelse där counterfeiting även omfattar intrång i andra immaterialrättigheter än de knutna till ett varumärke. Se Intellektuella äganderätter, Piratkopiering, WIPO, TRIPS, ACTA.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies