Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.


Ord som börjar med: U

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)

Internationell organisation, baserad i Genève och grundad 1961, med syfte att skydda växtförädlarnas rättigheter. UPOV-konventionen från 1961 reviderades i större omfattning 1991. 1991 års revision anpassade konventionen till den snabba utveckling som skett på bioteknikområdet, öppnade skyddssystemet för hela växtriket samt stärkte växtförädlarnas rättigheter. För att kunna komma ifråga för beskydd måste växtsorterna vara nya, enhetliga, stabila och rena. TRIPS-avtalet kräver att man tillhandahåller någon sorts skydd för växtsorter, antingen genom patent eller genom ett effektivt fristående system, varav UPOV är ett.

Skriv ut

U.S. Court of International Trade (CIT)

Den amerikanska federala domstol som handhar mål som rör internationell handel. Ett betydande antal av ärendena rör överklagande av beslut som den amerikanska tullmyndigheten U.S. Customs Service and Border Protection fattat om tullklassificering och tullvärde för importerade varor. Andra överklaganden kan gälla amerikanska handelsdepartementets (USTR) och USITC:s beslut ifråga om antidumpnings- och utjämningstullar. De nio domarna utses på livstid av presidenten. Domstolens säte är New York.

Skriv ut

UEMOA

Den västafrikanska ekonomiska och monetära unionen UEMOA är ett fördjupat ekonomiskt samarbete mellan åtta länder i Västafrika. Medlemmar är Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal och Togo. Medlemsländerna har en integrerad marknad med relativt få handelshinder och en gemensam yttre tulltaxa har upprättats. Länderna delar valuta och är även medlemmar i ECOWAS. (Fr. Union Économique et Monétaire Ouest Africaine; eng. West African Economic and Monetary Union, WAEMU).

Skriv ut

Unilateral

Ensidig åtgärd som vidtas av ett land utan överenskommelse med andra länder. Jämför Bilateral, Plurilateral, Multilateral.

Skriv ut

Union de Naciones Suramericanas (UNASUR)

(Sv: Unionen för Sydamerika eller Sydamerikanska nationernas union). Den sydamerikanska ekonomiska unionen UNASUR, som bland annat inkluderar två idag skilda tullunioner, Mercosur och Andinska Gemenskapen, består i av Peru, Colombia, Brasilien, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Uruguay, Chile, Surinam och Venezuela. Panama och Mexiko har observatörsstatus.

Vid ett toppmöte i Peru 2004 undertecknade ledarna för tolv sydamerikanska länder Cuzco-deklarationen som slog fast att en ny regional union skulle bildas med EU som modell. 2008 signerades det konstitutionella fördraget som i dagsläget ratificerats av åtta länder. Fördraget fastslår bland annat att unionens huvudsäte ska förläggas till Quito, Ecuador. Det sydamerikanska parlamentet ska förläggas till Cochabamba, Bolivia medan centralbanken kommer att finnas i Caracas, Venezuela. På längre sikt har man för avsikt att introducera en gemensam valuta. Målet är full ekonomisk integration och fördjupat politiskt samarbete. Unionen väntas träda i kraft 2019.

Skriv ut

Unionsindustrin

Begrepp som används inom EU:s antidumpningsundersökningar. Begreppet omfattar de företag som har tillverkning av en vara inom EU. Dessa företag har rätt att, om de anser sig skadade av dumpad import från konkurrenter utanför EU, till Europeiska kommissionen lägga fram krav på antidumpningsåtgärder.

Skriv ut

Unionsintresset

(Union interest test)

Begrepp som används inom antidumpningsundersökningar. Om en antidumpningsundersökning i EU kommit fram till att det finns skäl som talar för införandet av en antidumpningsåtgärd ska man först väga dessa skäl mot det större allmänintresset i EU, som exempelvis importörers, konsumenters och andra industriers intressen, innan åtgärden införs. Detta för att försäkra sig om att åtgärden inte på ett orimligt sätt skadar allmänintresset.

(Eng: Union interest test)

Skriv ut

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

Organ som är etablerat inom ramen för UN/ECE i Genève och arbetar fram rekommendationer och standarder för förenklingar av handelsprocedurer, inklusive elektroniska affärer. I detta arbete deltar representanter för såväl den offentliga som privata sektorn från hela världen.

Skriv ut

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

UNCITRAL grundades 1966 av FN:s generalförsamling och har som mandat att främja harmonisering och modernisering av internationell handelsrätt. Man utarbetar bland annat konventioner, ger råd och håller seminarier i olika ämnen. UNCITRAL:s regler för skiljeförfaranden används ofta i tvistlösning mellan stater och utländska investerare.

Skriv ut

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

UNCTAD är ett FN-organ som är inriktat på utvecklingsländernas handels-, investerings- och utvecklingsproblem. Många utvecklingsländer ser UNCTAD som ett språkrör för sina specifika intressen i handelsfrågor. På flera områden utreder sekretariatet frågor som kan bli aktuella för förhandling i WTO. Organisationen publicerar bland annat utredningar och statistik om handel, investeringar och utveckling. UNCTADs tre övergripande uppgifter inom området handel och utveckling är 1) att utgöra ett forum för ökat globalt samförstånd, 2) forskning och datainsamling som kan ligga till grund för ett sådant samförstånd samt 3) tekniskt bistånd till utvecklingsländer.

UNCTAD-konferenser äger rum vart fjärde år. Vid UNCTADs andra konferens 1968 fattades beslutet om GSP (se Generalized System of Preferences). I UNCTAD:s regi har också tillkommit ett system för ömsesidiga preferenser utvecklingsländerna emellan kallat Global System of Trade Preferences (GSTP).

Ett särskilt aktionsprogram för MUL-länderna har upprättats och UNCTAD har organiserat särskilda MUL-konferenser. Se ITC, Integrated Framework.

Skriv ut

United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

FN-organ som sattes upp 1947 i Genève och utgör ett regionalt forum för länder att utarbeta konventioner, normer och standarder. I UN/ECE sker mellanstatligt samarbete om teknisk harmonisering och standardiseringspolicy utöver WTO:s TBT-avtal. En internationell modell för teknisk regelharmonisering (som liknar EU:s nya-metoden-regleringsteknik) har tagits fram inom UN/ECE för olika sektorsöverenskommelser och som stöd för harmoniseringssträvanden som förekommer på regional nivå.

Andra frågor som behandlas är till exempel utvecklingen av nationella regelverk för tekniska föreskrifter och standarder, handelsprocedurförenkling, bedömning av överensstämmelse, internationellt standardiseringsarbete, marknadskontroll och metrologi (mätteknik).

Skriv ut

United States International Trade Commission (USITC)

Amerikansk myndighet med vidsträckta befogenheter att utreda frågor som rör importens inverkan på produktion, sysselsättning och konsumtion. Kommissionen utreder efter anmälan av berörd industri frågor om marknadsstörning, illojala affärsmetoder i form av patent- och varumärkesintrång samt fastställer om en dumpad eller subventionerad import är skadevållande. Myndigheten utreder även effekterna av en sänkning av amerikanska tullar och andra handelshinder som kan bli aktuella i handelsförhandlingar med andra länder. Presidenten utnämner de sex kommissionärerna varav tre representerar det demokratiska partiet och tre det republikanska. Se USTR.

Skriv ut

United States Trade Representative (USTR)

Den amerikanske presidentens handelsförhandlare är medlem av regeringen och har en egen myndighet för handelsförhandlingar, såväl multilateralt som bilateralt med enskilda länder. USTR har huvudansvar för alla frågor som rör WTO samt frågor som rör handel, investeringar och råvaruproblem i bland andra OECD, UNCTAD och internationella råvaruorganisationer. Myndigheten handlägger också handelsrelaterade immaterialrättsfrågor. USTR utger årligen en rapport över de handelshinder amerikansk export möter på utländska marknader.

Skriv ut

Ursprungsregler

Ursprungsregler är de regler som används för att bestämma en varas nationella ursprung, det vill säga reglerna avgör vilket land en vara kommer ifrån. Se Allmänna ursprungsregler, Preferentiella ursprungsregler, Avtalet om ursprungsregler.

Skriv ut

Uruguayrundan

Uruguayrundan var den sista rundan under GATT-epoken och pågick mellan 1986 och 1994. Namnet kommer av att den deklaration som fastställde riktlinjer och mål för förhandlingarna antogs vid ett ministermöte 1986 i Punta del Este, Uruguay. Rundan ledde bland annat till etableringen av WTO 1995, som efterträdare till GATT.

Uruguayrundan ledde till att i-länderna sänkte sina tullar med genomsnitt 40 procent för industrivaror medan utvecklingsländerna ökade förutsägbarheten i sina tulltaxor genom att binda många fler tullar. Dessutom medförde rundan en översyn av regelverket och en breddning till två helt nya områden – tjänstehandel och immaterialrätt – genom etablerandet av allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) och TRIPS. Handeln med jordbruksprodukter och handel med teko fick nya avtal (ATC respektive Jordbruksavtalet) som syftade till att likställa reglerna för dessa varor med reglerna för övriga varor. Dessa områden omfattades i princip av GATT redan tidigare men hade av politiska skäl särbehandlats. Ytterligare nya avtal som förhandlades fram var SPS-avtalet, Skyddsåtgärdsavtalet, Avtalet om ursprungsregler samt TRIMS-avtalet.

En viktig princip som fastslogs i Uruguayrundan var att WTO-avtalen skulle vara ett i huvudsak gemensamt regelverk för alla medlemsländer, i stället för att enskilda avtal bara ska gälla de medlemmar som aktivt väljer att skriva under avtalet. Se World Trade Organization, General Agreement on Tariffs and Trade. Jämför Runda, Tokyorundan, Kennedyrundan, Doharundan.

Skriv ut

Utjämningsåtgärder

(Countervailing Duties,CVD)

Åtgärder mot importerade varor för att utjämna och/eller motverka de subventioner som direkt eller indirekt beviljats producenter eller exportörer av varorna i exportlandet och som gör det svårt för importlandets företag att konkurrera. Åtgärderna kan ha form av särskilda tullar eller åtaganden om minimipriser från det exporterande företagets sida. Reglerna för hur undersökningar om skadevållande subventionerad export ska utföras är i stort sett desamma som gäller i antidumpningsutredningar. Dessa regler har genomförts i EU genom en särskild subventionsförordning.

Utjämningsåtgärder används sällan, vilket beror på att det ofta är ganska svårt att bevisa förekomsten av en subvention. Därtill är det politiskt känsligt att ha synpunkter på andra staters finanspolitik. Se Subventioner.

(Eng: Countervailing Duties, CVD)

Skriv ut

Utomeuropeiska länder och territorier i EU (ULT)

(OCT,Overseas countries and territories)

Dessa är icke-självständiga öar och områden som administreras av Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Dit hör till exempel franska Polynesien, holländska Antillerna och Falklandsöarna. ULT åtnjuter något förmånligare preferenser i EU än AKS-länderna.

(Eng: Overseas countries and territories, OCT).

Skriv ut

Utvecklingsland

Term som används för de länder som inte är rika industrialiserade länder. Passar mindre bra idag då många av dessa länder har en stor industrisektor. Idag avser termen snarare att de inte hunnit ifatt västvärldens ekonomiska nivå. Gruppen utvecklingsländer delas av FN in i "vanliga" utvecklingsländer och de minst utvecklade länderna (se MUL), en klassifikation som också används i WTO och andra handelspolitiska sammanhang. Världsbanken har en annan indelning i tre grupper, där skillnaden mellan länder som Chile och Malaysia (högre medelinkomstländer) och Etiopien och Haiti (låginkomstländer) visar att begreppet utvecklingsland har en mycket stor spännvidd. En del av dessa är väl integrerade i världsekonomin och utgör viktiga handelspartners medan andra är marginaliserade. (Eng. developing country)

Skriv ut

Sökinstruktioner

Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Kontaktperson Handelspolitiskt ABC

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies