taggmoln2.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.


Ord som börjar med:

Ackreditering

Ackreditering är ett formellt erkännande av att ett laboratorium, certifieringsorgan, besiktningsorgan eller kontrollorgan är kompetent att utföra specificerade provningar, kalibreringar, certifieringar etc. enligt europeiska och internationella standarder.  Ackreditering innebär att ett oberoende ackrediteringsorgan fortlöpande granskar oberoende, ledningssystem och teknisk kompetens hos det organ (företag eller organisation) som är ackrediterat. Syftet är att säkerställa att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationella standarder.

Se Ackrediteringsorgan

Skriv ut

Ackrediteringsorgan

Organ som bemyndigats att utföra ackreditering. I Sverige är Swedac nationellt ackrediteringsorgan.

Se Ackreditering

Skriv ut

Acquis communautaire

(EG-rätten,EU-rätten)

Fransk term som betyder ungefär "det gemensamt uppnådda" och i detta fall mer specifikt det gemensamma regelverket, det vill säga EU:s samlade regelverk. Det inkluderar både den så kallade primärrätten och sekundärrätten i EU. Primärrätten är unionens grundfördrag. Till primärrätten hör även alla medlemsländers anslutningsfördrag, där villkoren för medlemskapet finns. Till sekundärrätten hör Europeiska kommissionens och ministerrådets förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. 

I "Acquis communautaire" ingår även EU-domstolens domar. Sammantaget utgör acquis communautaire det regelverk som reglerar samarbetet inom EU och som alla medlemsländer i EU måste följa.

Skriv ut

Ad valorem-ekvivalent

Värdetullekvivalent. Omräkning av en specifik tull, det vill säga en tull uttryckt i ett belopp per kg, liter eller annan enhet, till procent av varans värde. Sådana omräkningar görs bland annat för att det ska vara möjligt att beräkna genomsnittlig tull i ett land eller för att det ska vara möjligt att jämföra tullnivåer mellan länder eller varor i de fall specifika tullar används.

Skriv ut

Ad valorem-tull

Avgift eller tull beräknad på värdet av en vara, det vill säga en viss procentsats av tullvärdet. Detta är den helt dominerande formen av tull. Jfr specifik tull.

Skriv ut

African Growth and Opportunity Act (AGOA)

USA:s system för att ge länder i Afrika, söder om Sahara, preferenser. Systemet är från år 2000 och placerat inom ramen för det amerikanska GSP-systemet. Förmånsländerna är för närvarande 40 länder som kan åtnjuta tullfrihet för cirka 7000 produkter, förutsatt att landet har nått viss nivå av utveckling inom olika områden. Arrangemanget gäller tills vidare fram till och med 2025.

Skriv ut

Afrikanska unionen (AU)

Afrikanska unionen är en mellanstatlig organisation för samarbete mellan 54 afrikanska länder. AU etablerades 2002 som en efterföljare till OAU, Organisation of African Unity. Organisationen har bland annat som mål att uppnå fred och säkerhet på kontinenten, att accelerera den politiska och ekonomiska integrationen i Afrika, att främja och försvara gemensamma afrikanska positioner internationellt och att främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning.

På det handelspolitiska området har organisationen som mål att "etablera de nödvändiga förutsättningar som möjliggör för kontinenten att spela sin rättmätiga roll i den globala ekonomin och i internationella förhandlingar". Vidare vill man "samordna och harmonisera politiken mellan existerande och framtida regionala ekonomiska sammanslutningar för att gradvis uppnå unionens målsättningar". Detta innebär konkret att man siktar mot att i olika steg etablera en afrikansk gemensam marknad och så småningom också en ekonomisk och monetär union. Denna målsättning, samt en plan för genomförandet, slogs fast i en överenskommelse mellan de dåvarande medlemmarna i OAU 1991 genom det så kallade Abujafördraget. Se även ECOWAS, SADC, EAC,

Skriv ut

Agenda 21

Antogs vid FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Innehåller handlingsprogram och riktlinjer för nationellt och internationellt handlande för att uppnå en hållbar utveckling, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt i såväl i-länder som utvecklingsländer. För handelsrelaterade miljötermer, se Miljö.

Skriv ut

Aggregate Measurement of Support (AMS)

Ett mått som används i WTO:s jordbruksavtal för att beräkna den sammanlagda omfattningen av vissa handelsstörande jordbrukssubventioner, så kallade gula stöd. Dessa stöd är föremål för begränsningar i jordbruksavtalet i form av individuella stödtak för varje land. Medlemsländerna ska beräkna AMS för varje år för att säkerställa att deras handelsstörande stöd inte överskrider stödtaken. Måttet AMS ger inte en fullständig bild av hur stora WTO-medlemmarnas handelsstörande stöd är på jordbruksområdet då vissa handelsstörande stöd inte behöver tas med när AMS beräknas.

Se De minimis-stöd

Skriv ut

Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (ACAAs)

Bilaterala avtal mellan EU och närliggande länder för vissa sektorer (branscher). Avtalen är till för att underlätta handeln med industriprodukter mellan parterna. Inom de sektorer som berörs tar de närliggande länderna över EU:s regelverk och blir på detta sätt en del av EU:s inre marknad. Avtalen kan syfta till att förbereda de anslutna ländernas EU-medlemskap.

Avtalen baseras på EU:s regelverk Acquis Communautaire, regleringssamarbete, ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för bedömning av överensstämmelse och system för marknadskontroll.

Se även Mutual Recognition Agreements.

Skriv ut

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Ibland bara kallat SCM. WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder.

Se Subventioner till industrin (WTO).

Skriv ut

Agreement on Textiles and Clothing (ATC)

Avtalet om textil och konfektion (ATC) ingicks i Uruguayrundan och ersatte Multifiberavtalet (MFA). Avtalet innebar att alla kvantitativa restriktioner mellan WTO-länderna inom tekohandeln avvecklades. Avvecklingen genomfördes på tio år, 1995-2005, genom två parallella processer. För det första genom att varugrupper fördes in under normala WTO-regler, genom så kallad integration, vilket innebar att kvoter inte längre var tillåtna. För det andra utökades gradvis tillväxttakten för kvarvarande kvoter, det vill säga kvoterna blev större vilket ledde till att importutrymmet ökade.

Från och med 1 januari år 2005 är alla kvantitativa tekorestriktioner i princip avskaffade. Se Tekohandel, Skyddsklausul för textil- och konfektionsvaror.

Skriv ut

Aid for Trade (AfT)

Aid for Trade är ett initiativ från WTO som syftar till att ta ett helhetsgrepp på det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet. Många utvecklingsländer har trots ökat marknadstillträde inte lyckats öka sin export. För flertalet av dem krävs insatser för att hjälpa dem öka sin närvaro på världsmarknaden. Det kan gälla att stärka produktions- och exportkapaciteten, förbättra infrastrukturen, bygga upp nödvändiga institutioner och regelverk, uppfylla internationella standarder samt implementera handelsavtal.

Arbetet med AfT utgår från de rekommendationer som WTO Aid for Trade Task Force presenterade 2006. Fokus ligger på att stärka identifieringen av handelsrelaterade behov och flaskhalsar i utvecklingsländerna och kvaliteten på biståndsgivarnas svar på dessa behov, liksom på kopplingen däremellan.

EU antog 2007 en gemensam AfT-strategi som sätter fokus på stöd till AVS-länder samt stöd till det förstärkta Integrated Framework. Se även Global Trust Fund.

Skriv ut

Aktiv förädling

Detta innebär att varor importeras till EU för att vidareförädlas så att de får ett högre förädlingsvärde, och därefter reexporteras. Vid importen medges tullfrihet eller också återbetalas tullen i samband med reexporten (restitution). Syftet är att förse den europeiska exportindustrin med billiga insatsvaror. Tullverkets tillstånd krävs. Jämför Passiv förädling, Tullrestitution.

Skriv ut

Allmänna rådet

(General Council)

Rådet är WTO:s högsta beslutande organ i Genève och sammanträder med jämna mellanrum. Deltagare är ländernas WTO-ambassadörer eller motsvarande. De har befogenhet att agera för ministerkonferensens räkning.

(Eng: General Council).

Skriv ut

Allmänna ursprungsregler

(Icke-preferentiella ursprungsregler)

För att kunna tillämpa handelspolitiska skyddsinstrument samt av handelsstatistiska skäl, måste en varas ursprungsland bestämmas, det vill säga man måste veta var varan kommer ifrån. Kyotokonventionen och WTO:s avtal om ursprungsregler innehåller grundläggande regler.

Om en vara i sin helhet framställts i ett land får varan ursprung i landet ifråga. Om varan däremot framställts i två eller flera länder (eller innehåller material från flera länder) får den ursprung i det land där den genomgick den sista väsentliga bearbetningen. Det är vanligt att en sådan bearbetning anses ha skett om varan fått en annan tullposition än insatsvarorna (nummerväxlingskriteriet), det vill säga varorna klassificerats om, eller ett visst procentuellt mervärde (värderegeln) tillförts. Jämför preferentiella ursprungsregler.

Skriv ut

Andiska Gemenskapen (CAN)

(Andean Community)

Ett handelspolitiskt samarbete, bildat 1969, som i dagsläget efter Venezuelas utträde 2006 består av Bolivia, Colombia, Ecuador och Peru. Chile var ursprungligen medlem i gemenskapen men valde 1976 att gå ur denna. Frihandel har i stort sett genomförts mellan parterna En tullunion har upprättats mellan medlemsstaterna, som Peru dock inte har anslutit sig till.

Målsättningen för gemenskapen är att skapa en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Andinska Gemenskapens mål är att stimulera tillväxt genom ökad regional integration och ekonomiskt och social samarbete samt en stadig förbättring av levnadsvillkoren för invånarna i regionen. En rad faktorer har dock påverkat integrationen negativt, däribland inre oroligheter i de olika länderna och gränskonflikter. I de avslutade frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Andinska Gemenskapen har Bolivia och Ecuador av olika anledningar valt att stå utanför. Frihandelsavtalet innehåller dock en integrationsklausul som öppnar för framtida integration av dessa länder i avtalet. Länderna i Andinska gemenskapen är associerade medlemmar i MERCOSUR. Samarbetets framtid är dock oklart med tanke på bildandet av UNASUR 2008.

Jämför Latin American Integration Association, MERCOSUR, UNASUR.

Skriv ut

Anmälda organ

Organisationer eller företag som uppfyller krav på oberoende och kompetens att utföra provning, certifiering, kontroll eller annan bedömning av överensstämmelse med krav i EU-lagstiftning och som anmäls av EU:s medlemsländer till EU-kommissionen. (eng Notified Body)

Skriv ut

Anmälningsdirektivet

Sedan år 1983 måste EU:s medlemsländer anmäla nya förslag till produktregleringar till Europeiska kommissionen. Anmälningsdirektivet, eller direktiv 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter utgör ett Europeiskt remissförfarande med syfte att förebygga att nya nationella krav hindrar handeln på ett sätt som strider mot EU-rätten.

Skriv ut

Anmälningsprocedur

I handelspolitiska sammanhang betyder detta ord att ett land meddelar andra länder sin avsikt att införa vissa åtgärder, till exempel nya tekniska föreskrifter eller början av en utredning som kan leda till att handelspolitiska skyddsinstrument används. Detta notifieras till handelspartner för att de ska få en möjlighet att reagera på de nya åtgärderna.

Enligt EU:s så kallade anmälningsdirektiv (2015/1535) och WTO:s avtal om tekniska handelshinder (WTO:s TBT-avtal) måste förslag till nya tekniska föreskrifter anmälas till Europeiska kommissionen och WTO. Anmälningarna sprids sedan vidare till alla medlemsländer i EU respektive WTO. Syftet är att undvika nya handelshinder genom tidig information och möjligheter för enskilda medlemsländer att påverka utformningen av föreskrifterna. Varje land ges således möjlighet att reagera om förslagen kommer att försvåra handeln länderna emellan. Kommerskollegium har en central roll i dessa informationsprocedurer.

Svenska myndigheter underrättar Kommerskollegium om sina föreskriftsförslag enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler och Kommerskollegiums verkställighetsföreskrifter KFS 2008:1. Kommerskollegium anmäler sedan förslagen till EU och WTO.

Efter ikraftträdandet av tjänstedirektivet (2006/123/EG) i december 2009 så finns det numer även en liknande anmälningsprocedur inom EU för nationella regler på tjänsteområdet.

Skriv ut

Sökinstruktioner

Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar.  

Om Handelspolitiskt ABC

Handelspolitiskt ABC är Kommerskollegiums uppslagsordbok för handelspolitiska termer och förkortningar. ABC:et innehåller drygt 600 ord. Är det något ord eller förkortning som saknas eller är det någon förklaring som är otydlig eller behöver uppdateras? Kontakta ansvarig för Handelspolitiskt ABC.

Kontaktperson Handelspolitiskt ABC

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies