Nyckeltal för utrikeshandeln

Här nedanför finns 30 nyckeltal för utrikeshandeln. 

Sveriges utrikeshandel

1 Sveriges export av varor och tjänster (brutto) motsvarar omkring 50 % av BNP. År 1995 motsvarade den svenska exporten cirka 40 % av BNP.

2 Det svenska förädlingsvärdet i exporten, dvs. exporten minus dess importinnehåll, beräknades till 31 % av Sveriges BNP 2005.

3 Sveriges import av varor och tjänster motsvarar omkring 45 % av BNP. År 1995 motsvarade den svenska importen cirka 30 % av BNP.

4 Sverige exporterar varor och tjänster för omkring 1 500 miljarder kronor om året. Värdet av importen av varor och tjänster är något mindre.

5 Omkring 1/3 av exportvärdet består av importerade insatsvaror och insatstjänster.

6 Sveriges export består av cirka 70 % varor och 30 % tjänster. Sveriges import har ungefär samma fördelning.

7 Sverige handlar mer med Norge än med Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (de så kallade BRIC-länderna) tillsammans.

8 Varje dag exporterar och importerar Sverige varor och tjänster för mer än 8 miljarder kronor.

 

Varuhandel

9 Omkring 70-80 % av den svenska varuexporten respektive varuimporten kommer från och går till EU:s inre marknad.

10 Verkstadsvaror är viktiga exportvaror för Sverige. Här ingår till exempel bilar, IT- och telekomprodukter, elektronik och maskiner. Andra viktiga exportvaror är pappersprodukter samt läkemedel.

11 Verkstadsvaror är viktiga importvaror  för Sverige, exempelvis bilar, elektronik, IT- och telekomprodukter och maskiner. Andra viktiga importvaror är oljeprodukter och livsmedel.

12 Sveriges viktigaste handelspartners (export och import av varor) är Tyskland, Norge och Danmark.

13 Sveriges viktigaste handelspartners (export och import av varor) utanför Europa är USA, Kina och Ryssland.

14 Sverige har en andel av världshandeln med varor om cirka 1 %. Detta kan jämföras med Brasilien som har ungefär samma andel.

 

Tjänstehandel

15 Tjänstesektorn utgör ungefär 80 % av BNP i Sverige. Mätt i förädlingsvärde utgör tjänsteexporten 36 % av Sveriges totala export.

16 Tjänstehandelns andel av världshandeln är cirka 1/5.

17 Sverige har en andel av världshandeln med tjänster om knappt 2 %. Motsvarande andel för Indien är ungefär 2,5 %.

18 Cirka 3/4 av svensk tjänsteexport går till länder i Europa.

19 Tillverkningsindustrin står för knappt 1/3 av den svenska tjänsteexporten.

 

EU

20 EU:s inre marknad består av cirka 500 miljoner konsumenter, och omkring 20 miljoner företag.

21 EU är den största aktören i världshandeln med varor och tjänster, med en andel om drygt 15 % för varor och omkring 25 % för tjänster (EU:s  handel med omvärlden). Räknas handel inom EU dessutom med blir andelen cirka 35 % för varor och drygt 40 % för  tjänster.

 

Världen

22 Världsekonomin har nästan tredubblats sedan 1990. Världshandeln har emellertid vuxit snabbare än världsekonomin; den globala exporten har femdubblats.

23 Världens tre största varuexportländer är Kina, Tyskland och USA. De tre största varuimportländerna är USA, Kina och Tyskland.

 

Utvecklingsländer

24 Kinas andel av världshandeln med varor har ökat från knappt 1 % 1978 till omkring 10 % 2009. Vid Kinas WTO-tillträde 2001 var andelen cirka 4 %.

25 Utvecklingsländernas andel av världshandeln med varor är drygt 30 %.

26 De minst utvecklade ländernas (s.k. MUL) export av varor och tjänster motsvarar omkring 35 % av BNP. Mineraliska bränslen och oljor, textil och kläder samt ädelstenar och metaller är viktiga exportvaror för MUL.

27 MUL står för omkring 1 % av världshandeln. Exporten av varor och tjänster från MUL växte med över 20 % under perioden 2000-2008. Den globala tillväxttakten i världshandeln var under samma period 12 %.

 

Världshandelsorganisationen (WTO)

28 Handelsavtalet GATT trädde i kraft 1948. WTO grundades 1995 och övertog GATT:s roll. Tjänsteavtalet GATS slöts 1995.

29 Sedan GATT började gälla har genomsnittstullen för industrivaror i industriländer sjunkit från 40 % till några få procent.

30 Totalt har WTO i dagsläget* 164 medlemmar som täcker omkring 99% av världshandeln.

* 2016-07-29

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies