Handelsavtalet mellan EU och Kanada - CETA

Förhandlingarna mellan EU och Kanada om ett Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) inleddes 2009 och avslutades den 26 september 2014. Den slutliga och juridiskt granskade texten av CETA-avtalet offentliggjordes den 29 februari 2016. Den 5 juli 2016 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rådsbeslut att anta CETA som ett så kallat blandat avtal med konsekvensen att avtalet behöver ratificeras av alla EU medlemsländers parlament. CETA antogs av Europeiska rådet efter ett antal klargöranden och undertecknades den 30 oktober av EU och Kanada. Avtalstexten finns att läsa i alla EU:s officiella språk på EU-kommissionens hemsida (se länk till höger). Läs mer om process om godkännande och ratificering av frihandelsavtal.

Här är några delar i avtalet:

Industrivaror Tullarna för samtliga industrivaror kommer att avvecklas efter en sju år lång övergångsperiod. För de flesta varor kommer tullarna att avvecklas vid ikraftträdande av avtalet men vissa varor är föremål för successiv tullnedtrappning. Bland de produkter vars tullar inte avvecklas omedelbart vid ikraftträdande är tullarna för vissa fordon. För att ta del av tullavvecklingarna måste produkterna ha ursprung i EU eller Kanada.
   
Jordbruksvaror Tullarna för jordbruksvaror liberaliseras under en övergångsperiod. När övergångsperioden är över försvinner drygt 90 procent av tullarna. Vissa produkter, som nötkött vid import till EU, kommer att liberaliseras inom kvoter. Fjäderfä och ägg kommer inte att liberaliseras vare sig vid import till Kanada eller till EU.
   
Offentlig upphandling Det är första gången som Kanada öppnar upp för offentlig upphandling på alla statliga nivåer i ett bilateralt avtal. Kanada kommer skapa en hemsida som ska underlätta för europeiska företag att delta i offentlig upphandling på den kanadensiska marknaden. Undantag finns exempelvis inom sjukvårdstjänster och energisektorn.
   
Tekniska föreskrifter Åtaganden görs för en förbättrad transparens och främja närmare kontakter mellan EU och Kanada om tekniska föreskrifter. Avtalet innehåller ett protokoll för att öka ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för bedömning av varors överensstämmelse med tekniska krav och föreskrifter. För bilsektorn ska Kanada erkänna flertalet europeiska standarder och åtar sig även att undersöka möjligheten att erkänna ännu fler standarder. Avtalet innehåller även möjlighet att ha närmare samarbete mellan standardiseringsorgan i EU och Kanada.
   
Immaterialrätt Bestämmelser syftar till att underlätta produktion och marknadsföring av innovativa och kreativa produkter. Kanada och EU blir skyldiga att effektivt skydda immateriella rättigheter och efterlevnaden av lagstiftning. Upphovsrätt, patent, varumärken, mönster, kretsmönster för halvledarprodukter, geografiska ursprungsbeteckningar, växtsorter och företagshemligheter är de områden som täcks av CETA. Det starka skyddet av patent för läkemedel och för geografiska ursprungsbeteckningar som finns i EU kommer också att gälla i Kanada. Avtalet innehåller även bestämmelser om civilrättsliga förfaranden och sanktioner samt tullmyndigheternas gränsåtgärder, däremot inga straffrättsliga bestämmelser.
   
Tjänstesektorn CETA är det mest långtgående frihandelsavtal som både EU och Kanada slutit vad gäller tjänstehandel. För första gången någonsin i ett frihandelsavtal har de kanadensiska provinserna gjort åtaganden om öppenhet för europeiska företag på deras tjänstemarknader.
   
Investeringshinder Minskar både horisontellt och för specifika sektorer. En reducering av investeringshinder skapar en ökad förutsägbarhet för näringslivet och en ökad rättslig säkerhet. Avtalet innehåller även investeringsskydd för europeiska företag som investerar på den kanadensiska marknaden. Investeringsskyddet innehåller bland annat bestämmelser om att europeiska investeringar i Kanada inte ska behandlas sämre än inhemska investeringar, att investeringarna är garanterade en rättvis och skälig behandling och viss ersättningsnivå för expropriation av investeringar.
   
Personrörlighet Bestämmelser för att underlätta tillfällig flytt av högutbildad personal mellan EU och Kanada. Ramverk för förhandling om framtida ömsesidiga erkännanden av professionella kvalifikationer för yrkesgrupper så som ingenjörer, arkitekter och revisorer. Berörda myndigheter och organisationer inom EU och Kanada ges möjlighet att fortsätta arbeta fram tekniska krav för att på sikt utforma ömsesidiga erkännanden inom vissa yrkeskategorier.


Utöver dessa avsnitt innehåller CETA bland annat bestämmelser om geografiska ursprungsbeteckningar, en tvistlösningsmekanism samt bestämmelser om hållbar utveckling, arbetsvillkor och miljö.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies