Sanktioner mot Nordkorea

Informationen senast uppdaterad 2017-08-15

Bakgrund enligt FN-resolution/EU-förordning

Norkorea har, i strid med internationella överenskommelser, utvecklat kärnvapen och genomfört kärnsprängningar vilket är ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium kan bevilja undantag från förbud mot export av lyxvaror (i form av en exportlicens) enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr.329/2007 (ändrad genom förordning (EU) nr. 2016/841 av den 27 maj 2016) om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea, se 3§ förordningen (1997/969) om import- och exportreglering.

Exportrestriktioner på lyxvaror har införts då dessa anses öka regimens inflytande.

Övriga handelsrestriktioner

Ytterligare förbud genomfördes genom (EU) nr. 296/2013 av den 26 mars 2013.

EU har vid ett större antal tillfällen över åren kompletterat listorna över de personer som omfattas av sanktioner genom förordningar. EU-förordning nr. 2016/465 av den 31 mars 2016 inför undantagsmöjligheter kopplade till en listad juridisk person.

Förordning (EU) nr. 2016/682 av den 29 april 2016 samt förordning (EU) nr. 2016/841 av den 27 maj 2016 inför ytterligare sanktioner mot Nordkorea. Sanktionerna har uppdaterats genom förordning (EU) nr. 2016/1333, (EU) nr. 2016/1831, (EU) nr. 2016/2215, (EU) nr. 2017/330 och (EU) nr. 2017/658. I februari 2017 utvidgades sanktionslistan vilket innebär att man nu har ett importförbud för kol, järn och järnalm, koppar, nickel, silver, zink och statyer samt exportförbud för helikoptrar och fartyg. Det koppar, det nickel, det silver, det zink, de statyer samt de helikoptrar och fartyg som omfattas av förbudet har man genom EU-förordning (EU) nr. 2017/661  definierat tydligare med angivelse av respektive varas tullnomenklatur-nummer ("KN-nummer"). Genom förordning (EU) nr. 2017/658 har även förbud mot export införts mot export av vissa tjänste rmed anknytning till gruvdrift eller tillverkning i kemisk industri, gruvdrift och raffineringsindustri, samt vissa särskilt angivna s.k. datatjänster. Kommerskollegium kan efter ansökan besluta om exporttillstånd för dessa tjänster om tjänsterna avser utvecklingsändamål som avser civilbefolkningens behov, främjar kärnvapennedrustiong eller avser Nordkoreas diplomatiska beskickningar m.m eller internationella organisationer som åtnjuter immunitet i Nordkorea.

Ansökan om exporttillstånd

Kommerskollegium behöver följande information vid ansökan om exporttillstånd:

  • Uppgift om ansökande part
  • Uppgift om vilka varor eller tjänster som ansökan avser samt i förekommande fall HN-nummer för dessa varor.
  • Bakgrund och motivering för ansökan om undantag
  • Eventuella avtal som ansökan om undantag grundar sig på
  • Fullmakt
  • Registreringsbevis ej äldre än tre månader
  • Annan information som är relevant för förfrågan om tillstånd i det specifika ärendet

Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till: regist...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies