Sanktioner mot Centralafrikanska Republiken

Informationen uppdaterad 2017-06-21.

Bakgrund enligt FN-resolution/EU-förordning
På grund av upprepade brott mot internationell humanitär rätt och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter beslutade FN följt av EU i december 2013 att införa sanktioner genom ett vapenembargo. Sanktionerna mot Centralafrikanska Republiken (CAR) har sedan utökats med reserestriktioner och frysningar av tillgångar.

Kommerskollegiums uppdrag
Regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att vara behörig myndighet avseende vissa frågor som rör restriktiva åtgärder mot CAR enligt EU-förordning (EU) nr. 224/2014 av den 10 mars 2014.

Uppdraget rör möjlighet till beslut om tillstånd/undantag för att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som frysts enligt förordningen frigörs eller görs tillgängliga enligt artiklarna:

  • 6a i-ii) som avser nödvändiga kostnader för att täcka grundläggande behov och för betalning av rimliga juridiska arvoden.
  • 7 för medel som anses nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader.
  • 8 för beslut eller skiljedom avseende kvarstad.
  • 9 avseende avtal eller förpliktelse som uppkommit innan mottagaren blivit listad.

Den 24 juni 2014 kompletterades listan av personer som har fått sina tillgångar frysta i enlighet med FNs sanktionskomittés beslut, se förordning (EU) nr. 691/2014. Därefter har ändringar skett genom förordning (EU) nr. 2015/324(EU) nr. 2015/1485, (EU) nr. 2015/2454 (EU) nr. 2016/354, (EU) nr. 2016/1442 och (EU) nr. 2017/1090 av den 21 juni 2017.

Kriterierna för frysning av tillgångar ändrades genom förordning (EU) nr. 2016/555 av den 11 april 2016.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar
Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till: regist...@kommers.se

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies