Informationsbladen om licenskrav

Informationsbladen ger beskrivningar av EU:s regleringar som Kommerskollegium som licensmyndighet för industrivaror ansvarar för. Informationsbladen anger varu- och länderomfattning samt beskriver och förklarar de villkor som gäller för importen till Sverige/EU. För närvarande finns regleringar för stål från i stort sett hela världen samt för textil från vissa länder.

Informationsbladen är av vägledande karaktär. Om väsentliga intressen berörs bör information inhämtas från gällande EU-förordningar och andra bindande rättsakter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies